Statuttene

Statuttene til Krigskorset er det samme som «utdelingskriterier». Statuttene er bestemmelsene for medaljen og sier i hovedtrekk hva som skal ligge til grunn for å bli tildelt medaljen. Statuttene inneholder også informasjon om medaljens utforming o.l.


Statuttene (Nåværende)

Dette er de endrede og gjeldende statuttene til Krigskorset. Disse ble offentliggjort i forbindelse med gjeninnføringen av medaljen, i juli 2009. Statuttene skiller seg ikke mye fra de originale, men det er åpnet for at tildeling kan finne sted for væpnede konflikter etter andre verdenskrig, samt en forenkling av paragraf fire.

Vedtak om endring i statutter for Krigskorset – Fastsatt ved Kronprinsreg. res. 26. juni 2009. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

§ 1 – Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

§ 2 – Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpnet i korsets midte. Over korset er en krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt, hvitt og blått i samme forhold som i flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd.

§ 3 – Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en i stede for korset bære båndspenne.

§ 4 – Krigskorset utdeles av H M Kongen i Statsråd etter innstilling. Innstilling til Krigskorset for norske statsborgere fremmes av Forsvarsdepartementet. For utlendinger, så vel militære som sivile, fremmes innstilling av Utenriksdepartementet.

§ 5 – I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

§ 6 – Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.

§ 7 – Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigskorset igjen utmerker seg slik at han på nytt gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med et nytt sverd hver gang.

§ 8 – Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.

§ 9 – Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H M Kongen i Statsråd frata ham korset.


Statuttene (Revidert versjon – Andre Verdenskrig)

De offisielle statuttene eller utdelingskriteriene for Krigskorset er postet under. Dette er den endelige versjonen, endret ved Kongelig resolusjon av 18. mai 1945.

Stiftet ved Kgl. res av 23. mai 1941 – Endret ved Kgl. res av 18. mai 1945

§ 1 – Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

§ 2 – Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpnet i korsets midte. Over korset er en krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt, hvitt og blått i samme forhold som i flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd.

§ 3 – Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. På uniform kan en istedenfor korset bære båndspenne.

§ 4 – Krigskorset utdeles av H M Kongen i Statsråd etter innstilling:
For militære og sivile av Forsvarsdepartementet etter forslag av de militære myndigheter.
For sjømenn av handelsflåten av Handelsdepartementet.
For utlendinger så vel militære som sivile, av Utenriksdepartementet.
Alle forslag til dekorering skal forelegges Forsvarsdepartementet før de foredras i Statsråd.

§ 5 – I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

§ 6 – Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.

§ 7 – Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigskorset igjen utmerker seg slik at han påny gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med et nytt sverd hver gang.

§ 8 – Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.

§ 9 – Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H M Kongen i Statsråd frata ham korset.


Statuttene (Opprinnelig versjon – Andre verdenskrig)

De offisielle statuttene eller utdelingskriteriene for Krigskorset er postet under. Dette er den opprinnelige versjonen som ble vedtatt ved medaljens innstiftelse i mai 1941.

Stiftet ved Kgl. res av 23. mai 1941

1 – Krigskorset utdeles:
a. for personlig innsats i kamp.
b. for andre særlige fortjenester av Norges forsvar.
For personlig innsats i kamp kan krigskorset gis til norske eller utenlandske militære som under krig paa en særlig fremragende maate har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av troppeavdeling, fartøy eller flygeavdeling under kamp.
Krigskorset kan ogsaa gis til norske eller utenlandske personer som har innlagt seg særlige fortjenester av Norges forsvar ved fremragende militær eller sivil virksomhet under krig.

2 – Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpnet i korsets midte.
Over korset er en krans i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger, rødt, hvitt og blaatt i samme forhold som i flagget.
Hvis krigskorset er delt ut for personlig innsats i kamp er båndet (båndspennen) forsynt med sverd.

3 – Krigskorset bæres av norske borgere paa venstre side av brystet foran alle andre dekorasjoner. Paa uniform kan en i stedet for korset bære båndspenne.

4 – Krigskorset utdeles av H.M. Kongen i statsråd etter innstilling:
For militære av Forsvarsdepartementet etter forslag av de militære myndigheter.
For sjømenn av handelsflåten av Handelsdepartementet
For andre norske sivile enn sjømenn av vedkommende Regjeringsdepartement.
For utlendinger såvel militære som sivile av Utenriksdepartementet.
Alle forslag til dekorering skal forelegges Forsvarsdepartementet til uttalelse før de foredras i Statsraad.

5 – I forslag om dekorasjonen skal gis en fullstendig framstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

6 – Med krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.

7 – Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har krigskorset igjen utmerker seg slik at han påny gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt med en stjerne for hver gang.

8 – Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død.
Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.

9 – Hvis en som har krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H.M. Kongen i Statsråd frata ham korset.